Natuur en milieu

17 September 2018

Natuur en milieu

Méér groen is een hoofdzaak, geen bijzaak!

We willen 'groen' niet meer als een apart hoofdstukje zien, maar als een geïntegreerd onderdeel van onze samenleving en het lokaal beleid. Groen is belangrijk voor iedereen, maar om verschillende redenen.

  • De natuurvereniging wil maximaal behoud en bescherming van de fauna en flora.
  • Inwoners willen kunnen genieten van en ontspannen in de natuur.
  • Voor landbouwers kan het natuur- en milieubeleid een grote impact hebben op hun beroepsactiviteit.

Daarom is het belangrijk om het natuurbeleid grondig te overleggen met al deze betrokken partijen. Behoud en versterking van natuur en groen moet bij alle plannen een belangrijk aandachtspunt zijn. Twee voorbeelden waar overleg in Tielt meer gestimuleerd kan worden:

  • Groen Tielt wil beheerovereenkomsten met landbouwers in functie van natuur, milieu en landschap promoten en hen ondersteunen bij aanvragen bij de Vlaamse Landmaatschappij.
  • Natuurgebieden en natuurlijke oevers langs waterlopen en bufferbekkens moeten zeker tijdens het broedseizoen gevrijwaard worden van de jacht. Voor heel wat soorten zijn dit immers de laatste rustplaatsen. Groen Tielt wil hierover overleggen met de jachtrechthouders.

De natuur behouden en versterken

Natuurbehoud

Groen Tielt maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan voor behoud van de groene binnenruimten van onze stad.

Groen Tielt wil de ‘natuureilandjes’ - de groene plekjes her en der in het landschap -  verbinden zodat planten en dieren zich kunnen verplaatsen.

Goed beheerde bermen en beken zijn bij uitstek natuurverbindingen. Groen Tielt gaat meewerken aan de handhaving van de verplichte afstanden voor bewerking en sproeien zodat de waterkwaliteit en de diversiteit van de bermen worden beschermd.

Meer natuur

Tielt heeft weinig eigen groengebieden. Dankzij de inrichting van het Kamgebied is er een kleine natuurparel op loopafstand bijgekomen.

Maar het mag wel iets meer zijn! Groen Tielt wil de migratiemogelijkheid van de Kamsalamander verbeteren door onder de ventweg en de spoorlijn een faunapassage te voorzien, een verbinding met een ander natuurgebiedje, de Zompeling.

Natuur op wandelafstand maakt mensen gezonder en gelukkiger. #groenmaaktgelukkig

Groen kiest voor een snelle ontwikkeling van het stadsrandbos, een stuk groen waar je kan één worden met de natuur, waar je rust en stilte vindt. Het provinciaal uitvoeringsplan werd hiervoor al goedgekeurd. Wil jij ook een park waar je kan wandelen, waar kinderen ravotten of een kinderboerderij bezoeken?

We kunnen op kleine plekjes in onze stad nog veel extra groen toevoegen:

We creëren in het Vredespark een vlinderboulevard. En waarom geen wachtgronden en graszones inzaaien met wilde bloemen voor vlinders en bijen en zo bijkomende natuur creëren?

Straten leggen we aan met méér bomen. We kiezen daarbij voor soorten die geschikt zijn voor een bepaalde locatie en die daardoor weinig of niet gesnoeid moeten worden. En het extraatje: Meer groen in de buurt zorgt voor een belangrijke waardeverhoging van de Tieltse woningen.

De groene zones in de wijken kunnen we beter gebruiken. We planten fruitbomen en bessenstruiken. Terug het oogstfeest invoeren! Buren leren elkaar terug kennen.

Ook voor het toerisme is méér groen belangrijk. Fietsers, wandelaars en dagjestoeristen zoeken groene en aangename plekjes op.

Openbare werken

Groen wil dat Stad Tielt zelf het goede voorbeeld geeft door bij elk openbaar werk te zorgen voor integratie van de bestaande natuur en nieuwe natuur te laten bijkomen.

Groene en open ruimte moet de ruggengraat zijn bij het ontwikkelen van een site. Een integraal deel van het ontwerp, niet achteraf bij te tekenen op een verloren hoekje van de site.

De Collegesite moet meteen een duurzaam karakter uitstralen. Er wordt voortgebouwd op de groene structuur van het stadspark en er komt een hoogkwalitatieve open ruimte met plaats voor ontmoeting. De gebouwen op de site krijgen een groendak en nestplaatsen voor vogels.

Op bedrijventerreinen kan meer groen komen. In overleg met de intercommunales die de terreinen beheren plannen we de aanleg van een stevige groene gordel met inheemse soorten rondom de hele bedrijvenzone. Dat is heel wat interessanter voor personeelsleden tijdens de middagpauze dan de verschillende streepjes groen rond elk bedrijf.

We steunen de aanleg van groendaken in bedrijvenzones met een subsidie.